Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 565 564 565 566 J.C.Dogger, ac countant Soest. Majoor, Aalmoeze^ nier van Straeleri. J. Taf fijn. Afdeeling finan ciën. zendt a. het rapport inzake de contröle der administratie van den heer J.J.Meurs Jr.te Soest; b. een declaratie ten bedrage van 25,= wegens honorarium voor bo venbedoelde controle. vraagt door tusschenkomst van Wethou der Gasille instemming van het Colle ge met zijn voornemen tot het vesti gen van het R.K.militair Tehuis in een van de panden tegenover het Mis siehuis "St.Jan" te Soesterberg. Het ligt in de bedoeling, dat het Mili tair Tehuis tijdelijk voor den tijd van zes maanden in dat pand wordt geves tigd. Hij zal daarvoor ook ingevolge de Drankwet een verlof A moeten heb ben. verzoekt hem eervol ontslag te ver- leenen met ingang van 7 Mei 1959 en verzoekt verlof met behoud van loon voor eenige dagen. biedt ter vaststelling aan ontwerp besluiten tot vaststelling van pen sioensgrondslagen van al het gemeen- tepersoneel, met uitzondering van de: gemeente-secretaris, den gemeente ontvanger, het personeel der gemeen te-politie en den bureel-ambtenaar bij het gasbedrijf k.A.Mud.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 289