Het col Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 567 Dir .vG-em .werken 568 Ie Afdeeling 569 570 571 E.H.D.Insinger 7Groenesteyn, VIolenstr.W.Z.3 G.H.Assink 572 Oir .G-em.werken deelt mede, dat hem gebleken is, dat inrichtingen welke vallen onder de bepalingen van de Hinderwet, reeds bedrijfsklaar zijn gemaakt, vóórdat de betreffende vergunning is verleeni, Dientengevolge zullen door den ver gunninghouder groote kosten moeten worden gemaakt om uitvoering te ge ven aan de voorwaarden, welke aan de vergunning zijn verbonden. Geadviseerd wordt bij het verstrekkei) van de noodige formulieren voor het aanvragen eener Hinderwetvergunning, belanghebbenden er op te wijzen, dat het in hun eigen belang is met de installatie van het bedrijf te wach ten, totdat de vereischte vergunning in hun bezit is. biedt ter vaststelling aan het ont- werp van een aan W.Doorduyn, Koren- weg 6, te Soest, te verleenen vergun, ning ingevolge de Hinderwet, voor het oprichten van een brood- en ban ketbakkerij en het daarin plaatsen van een heeteluchtoven, alsmede van een tweetal electromotoren, van resp 2i en P.K., dienende voor de aan drijving van een deegkneedmachine en een oliestookinrichting, in het perceel sectie G nr.4-153» gelegen aan de Den Blieklaan hoek 1e Heeser laantje deelt mede in principe bereid te zija toestemming te geven tot aansluiting! van het 1e Heeserlaantje op het ver-' lengde van den Wiekslooterweg, zulks onder de in het desbetreffend schrij-j ven vermelde 4 voorwaarden. vraagt den prijs naar het bouwterrein aan den Zwaluwenweg gemerkt als no. 57 en de terreinen no.39 en 46 gele gen aan den Alb.Hahnweg. ieelt mede dat hij over de maand April 1939 40,= aan inkomsten heeft| genoten. bericht omtrent den toestand van de plafonds van de openbare school aan Ie Beetzlaan |v.Gem.w benden ■verplic llatie v jte verg op te a Ining kr hand te |De verg Ihiernev irlet col! [is van Ikan aan1 Beslote] 39 en p« perceel [Beslot ei «vachtgel lAangezi* perken i kevaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 293