kv /V- tyrcJf. T' /tyv*/r 0 fa VA BESLISSING I Aldeeling No. en i s dat Ier de reeds róórdat verleenll ui ver- ïoeten te ge- aan de I •strekkei tor het gunning, ;en, dat I t de e wach-! ■gunning t ont- Koren- vergun, voor en ban- atsen de van an resp e aan- hine n het egen Heeser- te zijal luitingl et ver-j zulks schrij-1 Aanmerkingen |Het college heeft van het schrijven van den Directeur v.Gem.werken kennis genomen. Besloten wordt belangheb benden er op te wijzen, dat onverminderd de wettelijke verplichting het in hun eigen belang is met de instal- vereisch- benden er op 0 [verplichting het in hun eigen belang is met [latie van het bedrijf te wachten, totdat de vexcxauii- te vergunning in hun bezit is en den Dir.v.Gem.werken op te dragen, aan de voorwaarden, waaronder vergun- Ining krachtens de Hinderwet is verleend, streng de [hand te houden. [De vergunning wordt vastgesteld conform het ontwerp ■hiernevens gevoegd. iet college heeft van dit schrijven kennisgenomen en ls van oordeel dat de gemeente de voorwaarden niet |kan aanvaarden. vterreiaH besloten wordt te berichten, dat de prijs van perceel ls no. I |39 en perceel 46 2,75 per M2 bedraagt en dat inzake 6 gele- [Perceel 37 nog geen beslissing kan worden genomen. and an heefh /an de ol aar besloten wordt over April 1959 aan G.H.Assink een wachtgeld groot 128,83 uit te betalen. [Aangezien uit het rapport van den Directeur v.G-em. [werken van 25 April 1939 no.939 blijkt, dat van e enig] no-yjég Igevaaruit de plafonds voortvloeiende, geen sprake aariffonnmen O*-*' yZ<r6 /x-v y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 294