Volg num mer i Afzender of voorstel Ie r Datu m 573 574 575 576 Directie v.d.W.V. Wed.Spoorwegen Dir.v/d Ned.Spoor* wegen N.V. Ged.Staten B.en W.van Amers foort Korte inhoud deelt mede geen wijziging te brengen i> Ware meening, dat zoowel de aanduiding als de verlichting van den overweg na. bij de halte Soestdijk voldoende is te achten. deelt mede gaarne te zullen vernemen het college ook thans nog een naamsver andering van de halte Nieuweweg in Soest-Zuid voorstaat. |Het col: Besloten naams vei voorstas Het coll berichten niet aan het verzoek van den raad tot verhooging van de vergoedinge: en zal h voor het bijwonen van raads-, commis sie- en afdeelingsvergaderingen te kusl nen voldoen en verzoeken het bovenstaal de ter kennis te brengen van den raad.l vragen mede te deelen of toestemming Ij Besloten wordt verleend, dat Marten en Leendertl[toestemm jBorg, thans wonende Buntweg 14 de o .1,1 zoeken; school no.7 aan den Ouden Soesterweg ming wor mogen blijven bezoeken. 577 Dir.v.Gem.werken 578 jj.L.v.d.Lichte, /ilhelminalaan 15 Soest 579 Dir .v.Gem. werken bericht naar aanleiding van het tot Gedeputeerde Staten gericht adres van W.A.Hilhorst met betrekking tot de doo dezen ontvangen afwijzende beschikking om een aan hem toebehoorend terrein gelegen aan de Mariastraatwaarop in het uitbreidingsplan een weg is gepro jecteerd, te ruilen tegen een bouwter rein. vraagt goed te vinden, dat bij den bo' van een dubbel woonhuis aan de Stadhoii' derslaan, waarvoor bouwvergunning werd verleend bij besluit van B.en W. dd.11 April 1939» no. 1/1567 een open ruimte tot de zijscheiding in acht te mogen nemen van 4,85 meter, inplaats van 5 meter. De Dir.v.Gem.werken brengt bij rapport van 27 April 1939, no.35» af wijzend advies uit. esloten ies te v.Gem. we: I bericht omtrent de door C.de Jong voo: gestelde ruiling van grond aan de laa» straat en Leeuwerikweg. p het v dvies v; 5. •t Het collc sloten wc Pe deze

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 295