Ju. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen >rengen ij mduidij u srweg na. ide is tjl |Het college heeft van dit schrijven kennis genomen, jrnemen of[Besloten wordt te berichten, dat het college alsnog naamsverlNaamsverandering van de halte Nieuweweg in Soest-Zuid !g in I;voorstaat. z van denl •goedingej commis- m te knul ovens taal .en raad, ïet college heeft van het schrijven kennis genomen len zal hiervan mededeeling doen aan den raad. emming ij Besloten wordt aan Kart en Borg tot 1 September 1939 Leendertl'toestemming te verleenen deze school te blijven be de o.1,11 zoeken; aan Leendert Borg kan hiervoor geen toestem- ferweg timing -worden verleend. it tot IIBesloten wordt aan Gedeputeerde Staten afwijzend ad- '°^y' .res van Bries te doen toekomen conform het rapport van den Dir. t de dooi|v.Gem.werken van 22 April 1939 no.C 23. chikking rrein .ar op in s gepro- bouwter- 3p het verzoek wordt afwijzend beschikt, conform het advies van den Dir.v.Gem.werken van 27 April 1939 no. den boni Stadhoul ,ing wercl W. dd.11 n ruiffltl mogen van 5 ngt bij 35, af- ong vooiflEet college kan zich met dit voorstel vereenigen. Be- J oJol de laaü'l sloten wordt het advies van de grondcommissie betreffen- - fe deze aangelegenheid te vragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 296