580 Dir .vGem .werken 581 Ueth.Gasille 582 t>ir .Gem.werken adviseert aan M.A.Batenburg,Juliana- laan 27 te Soest, toe te staan op p ceel sectie H no.5592, een schuurt je* tl houwen tegen de bestaande schuur op he| naastgelegen terrein. deelt mede, dat in verband met het ral port van de Commissie, Weth.Gasille, Gemeentesecretaris en Dir.v.Gem.werken! dd.9 Maart 1959, de eigendommenadminiJ stratie e.a. betreffende, welk rapporti is uitgebracht aan Burgemeester en Wel houders, de Commissie Grondbedrijf enT Uitbreidingsplan zich vereenigen kan met de aanstelling van een tijdelijk ambtenaar voor de administratie der gemeente-eigendommen, te voeren door een daarvoor aan te nemen deskundig persoon, bekend met registratie en no-| tariaat. De toe te kennen belooning ware te bepalen op 1500,= tot 2O0!| biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 297