y V' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen uliana- aan op pi duurt je uur op Besloten wordt aan M.A.Batenburg vergunning hiervoor te verleenen. t het ra; asille, sm. werken enadmini- c rapport sr en lej Irijf en ren kan jdelijk .e der ;n door cundig .e en no- )oning >t 20001 dan de hand van de conclusies van het rapport wordt nesloten: Ie. de aanstelling van een administratief persoon te JeTasten met de eigendommenadministratie te behande- Len hij de begrooting voor 1940. IeHet technische werk aan de gemeente-eigendommen rerbonden, te doen verrichten door den klerk-teeke- laar-landmeetkundigeop arbeidsovereenkomst aange steld SeGoed te keuren, dat de werkzaamheden bij gemeent^ erken worden verdeeld over twee afdeelingen, n.1. gemeentewerken en b. Bouw- en Woningtoezicht. Aan en Dir.v.Gem.werken zal worden verzocht voor elk deif fdeelingen een Chef aan te wijzen belast met de da- elijksche leiding en verantwoordelijkheid dier af- eelingen, alles onder algemeene leiding en verant- oordelijkheid van den Directeur zelve, en een sche- a van werkverdeeling bij het College in te dienen. eTe bepalen dat met ingang van 1 Mei j.1. de andme et kundig ambtenaar op arbeidsovereenkomst wordl); e werk gesteld voor het technische werk van de emeente-eigendommen bij Gemeentewerken afd.Bouw en oningtoezichten diens arbeidsovereenkomst met oormelde bepaling in overeenstemming te brengen. eHet besluit van B.en W. van 25 Febr.1938 waarbij aken van het grondbedrijf (eigendommen) en Uitbrei- ingsplan gelegd werden in handen van den Dir.v. em.werken, thans in te trekken. »eHet crediet voor aanstelling van een administra- ïeve kracht aan te vragen bij de begrooting voor 940. 'A verzoekGelet op het advies van Bouw-en Woningtoezicht dd. an de lp Mei 1939 nos.50 en 58 wordt besloten de aanvragen n. pos.1/1577 en 1/1584 in te willigen. r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 298