Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 583 584 585 586 587 Directie van de N VArnhemsche w'a terlei ding—maat schappij. Minister van Wa terstaat Directeur van Ge meentewerken. K. F .Luibenspacker en S.Hoeksema-To- ren. Directeur Gemeen tewerken. 588 Directeur van Ge meentewerken. deelt mede dat zij bereid is voor ha re rekening de waterleiding door te trekken in den Oude Utrechtscheweg, mits haar geeh kosten voor bestrating in rekening zullen worden gebracht, terwijl voor de brandkraan 55,= ge rekend zal worden. Geadviseerd wordt net den aanleg van waterleiding in den Duinweg te wachten totdat de be bouwing een aanleg van waterleiding vordert deelt mede van oordeel te zijn, dat aet aanbeveling verdient om uitbrei dingsplannen, waarbij Rijkswegen betroi ten zijn, op te maken in overleg met den Rijkswaterstaat. De aandacht word er op gevestigd, dat ontheffingen vocji ritwegen ten behoeve van verdere be bouwing langs de Amersfoortschestraat niet zullen kunnen worden verleend. adviseert aan G.van Egdom, Gallenkampj- pelsweg 9A, te Soest, vergunning te verleenen voor den bouw van een dub bel woonhuis aan den üraamweg, op per- eel sectie D.no.2414 gea., onder voorwaardedat van genoemd perceel een strook gronas van 80 M2 wordt Afgestaan. verzoeken restitutie van betaalde rechten voor het ophalen van asch en vuilnis over het 2e halfjaar 1939- deelt mede de resultaten van het on derhoud, hetwelk met den Inspecteur van het Vervoer der Kederl .Spoorwegen .nzake verbetering van het bestaande plantsoen nabij station Soestduinen, reeft plaats gehad. adviseert aan Mej.T.Muis, Hanenburg- laan 238, te s-Graverxhagetoe te staan een tuinhuisje op perceel sec tie E.no.2262 ged., gelegen aan den Verl.Schoolweg, te bouwen, onder voorwaarde, dat daarin geen stookpka wordt aangebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 301