I 1 /y- BESLISSING Afdeeiing en No. Aa nmerKinaen roor ha loor te :heweg, ïstrating iracht '5,= ge el wordt ng in de be- eiding aat itbrei- n betroij' eg met ht wordt) ngen voqi ere be ne straat' leend. llenkaBfl' ing te en dub- op pei tider erceel wordt alde ascli en 1939. iet on- ïcteur )orwegen staande linen, lenburg' ;oe te ■el sec- ian den Lder tookpkaf1 Besloten wordt volledig op het schrijven van de Direo- /5/^r- tie der Waterleiding Mij.in te gaan. wethouder Uasille deelt mede een onderhoud omtrent deze aangelegenheid te hebben gehad met den noofd-ln- genieur Directeur van den Bijkswat er staat en de voor- loopige plannen daarbij te hebben besproken, het is Spreker mogelijk geweest enkele zeer gunstige voordee- len voor de gemeente te bedingen, echter alles onder voorbehoud van hoogere goedkeuring. Spreker deelt vervolgens mede, dat hij een en ander in het in voorbereiding zijnde uitbreidingsplan zal ver werken. I Besloten wordt na onderteekening van de betreffende /-»J4 f afstandsverklaring door G.v.Egdom, de bouwvergunning' af te geven. Op deze verzoeken wordt gunstig beschikt. Aan den Directeur van Gemeentewerken wordt machtiging verleend te handelen overeenKomstig den inhoud van zijn rapport dd. 1 Mei '^9» no.1^7^« Aldus wordt besloten. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 302