590 Directeur van Ge- meentewerken Hollandsche Socië teit van Levens verzekeringen L. VI >S1 592 Ingenieurs-Bureau voor Bouw- en Wa terbouwkunde "Het Overstieht Gemeente-Ont vanger doet een verkaveling toekomen van het perceel sectie H.no.2187, gele gen op den hoek Beetzlaan-Hellingweg Bevestigt een telefonisch onderhoud met den Chef van ae afdeeling Binan zij irbij zich bereid verklaar- nog tot woensdag j 's morgens te hand elen wa& den hun offerte Me i as10 uur haven. Bij schrijven van 2 .u.ei 1959» 5e afd. no14^5/11b2deelen Gedeputeerde sti ten mede, dat zij het, met de tegen woordige bijzondere tijdsomstandighedei voor oogen, het een bezwaar blijven achten, dat in het raadsbesluit van 4 April 1959, 4e afd.no. 1716 c, naast de voorwaarde, dat de gemeente bij versterkte aflossing vóór 2 Juli 194< Y/o boete verschuldigd is, de bepalin is opgenomen, dat belastingen welke op de rente der leening mochten 'wor den geheven, ten laste van de gemeen te komen. Mitsdien bestaat bezwaar tegen goedkeuring van voormeld raads bes luit je ontw Te gele gehoude Beslote ƒ.186.6 zien na beveelt zicii aan on op de overzichts kaart van den wegenlegger aan te ge ven de scnouwbare waterleidingen, ge meente-eigendommen enz. De Hoofdingenieur van den Provincia len Waterstaat deelt bij schrijven cid 27 April j.1. mede dat het hem niet noodzakelijk voorkomt en evenmin als eisch wordt gesteld, dat een en ande: op de overzichtskaart wordt aangege ven rapporteert over ae inning van de rei te der aan de gemeente toebehoorende grootboekinschrijvingenwelke thans door de Nederlandsche Handelmaatsclia! pij geschiedt en waarvan de kosten over 19bedroegen en vestij de aandacht van het College op de mo gelijkheid van oversenrijving van de rente rechtstreeks van de rekening van den Staat op de postrekening van de gemeente. ^an het vinciali ander z; daan. '■beslote! poorend* streeks op de p< schrijve:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 303