te nmerKingen I je ontworpen verkaveling wordt goedgekeura. c-plpt'pnpr tiid 7.al met een en «nder rekeniny >n van ge^e- |,j0 gelegener tijd zal met e 11 i ngweg,Bge ho nd e n en en ander rekening worden y&_ ld er houd ïg kinan-| verklaar- is dag j> ;e hand de afd. ;eerde stj tegen- tnd i ghe de:] blijven .uit van cnaasf Lte bij Juli 194' bepalin n welke Lten wor- .e gemeen- ie zwaar ld raads Besloten wordt de betreffende geldleening (groot \f186.682,92) per 2 Juli a.s. af te lossen en uit te A, A den naar een andere geldgeefster'/i#. Z/0ó7 'erzichtS' in te ge- ngen, ge' ovincia 'ijven dd .em niet .min ais l en ands: aangege- an de rei hoorende e thans maatsciiai osten en vestij op de flO' van de kening ning van an het schrijven van den Hoofdingenieur van den kro - ■vincialen Waterstaat wordt kennisgenomen. Van een en ander zal aan "Het üversticnt" mededeeling worden ge- daan. esloten wordt de rente van de aan de gemeente toebe- //><-„Jjr noorende grootboekinschrijvingen, in den vervolge recht-^' streeks van de rekening van den Staat der Nederlanden/OS °P de postrekening van de gemeente doest te doen overK schrijven jJC V** W l> v "O - O— 7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 304