Volg- J num- i Afzender of voorsteller mer Datum 593 594 595 596 597 J.de Vos. Me v r o uw Me ij e rHei deweg 44, boest. G.^toker te Boes- terberg. Commissie van Toet zicht op de Ar beidsbeurs te boeët. Gedeputeerde sta ten van Utrecht. 598 599 W .P .Monhemius -Brussel. Wethouder Gasille Korte inhoud verzoekt teruggaaf van de helft van het door hem voor 1939 betaalde ree,- voor het ophalen van ascli en vuilni; vraagt toestemming voor het vestige; van een theeschenkerij in den tuin vi perceel heideweg 44. De Inspecteur van Politie brengt al wijzend advies uit. doet afstand van het te zijnen name voor den winkel van perceel Radema- kerstraat 25B verleende verlof B. zendt overeenkomstig art.11 der ven ordening op den dienst het verslag van den toestand en de verrichtingei van de arbeidsbeurs, over 1938, in. verzoeken bericht en raad omtrent beroepsschrift van de Ver.tot Ghr. Hulpbetoon aan Tuberculoselijders (Si natorium bonnevanck te Harderwijk) t! gen een uoor B.en W. geweigerde col' lecte Op het Het Col! zoek ee) Het ver: Van het ter keni Heslotei zijn opg< 21 Aprii sLing in werd gei zendt antwoord op net schrijven van B.en Wdd. 1b maart 1939, 1e afd. no.1272, en in verband daarmede een bereidverklaring tot afstand van gil De Directeur van Gemeentewerken bief hieromtrent rapport uit bij schrijven 28 April 1939, no.1384. vestigt de aandacht op het feit, dat de gemeente-rekening over 193b door de Gedeputeerde btaten gewijzigd is vastgesteld. De aangebrachte wijzigi11' gen brengen echter geen verandering in het saldo der rekening, bpreker vraagt of vóór het verstrijken van de: beroepstermijn de Raad kennis zal die' nen te nemen van deze vaststelling- Conform ken worc op de ji öeelte hemius op een Voorts zijnde s( reiö is trottoi: toirgede Besloter de belej Baad te ling wo: zigde V; bruik t< Be rekej Baad zq. kamer t<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 305