3 BESLISSING Afdeelinq j A Aanmerkinqen en No. i a ïelft van ial.de reet ;n vuilnij üp het verzoek wordt gunstig beschikt vestigsj ;n tuin vi )rengt af ïen name Radema- :lof B. der vei' verslag ichtingei 9}ö, in. Het College acht geen termen aanwezig om op het ver- eoek een gunstige beslissing te nemen. Het verlof B. wordt ingetrokken. Van het verslag wordt kennisgenomen, het zal den Raad ter kennisneming worden aangeboden. >mtrent e gesloten wordt een verweerschrift te zenden waarin ot Chr. .ijders (5i erwijn) tl ;erde col' iven van 1e afd. mede een schrijven kijn opgenomen de argumenten vermeld in het k.B. van 3 21 April 195$, no.73> waarbij een geweigerde inzame- k ling in deze gemeente door ae vereeniging "Zonnestraal werd gehandhaafd. Conform het advies van den Directeur van C-emeentewer- ken wordt besloten van gemeentewege het betreffende hek _jpp de juiste plaats op te stellen en het trottoirge- d van gn Meelt e te verharden onder voorwaarde, dat de heer I»Ion- rken br°| lemius een strook gronds afstaat, zooals die strook op een kaart in blauwe kleur is aangegeven. Voorts zal aan den eigenaar van het naastgelegen perceel zijnde sectie H.no.5323 worden gevraagd of hij ook be reid is een strook gronds voor verbreeding van het trottoir af te staan. De gemeente zal alsdan het trot toirgedeelte van een teerverharding voorzien. eit, dat door igd is wijzigt11' ndering preker n van de: zal die' elling Besloten wordt geen extra raadsvergadering hiervoor /A te beleggen doch thans reeds een schrijven aan den Baad te doen uitgaan waarin van een en ander mededee ling wordt gedaan en voorgesteld wordt in deze gewij- zigde vaststelling te berusten en mitsdien geen ge bruik te maken van het beroepsrecht Be rekening met het desbetreffende schrijven aan den Raad zal voor de leden in het kastje in de Commissie kamer ter inzage worden nedergelegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 306