Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 600 601 602 De Voorzitter. Directeur van het Dtaatsboschbeheeru Directeur van Ge meentewerken stelt voor, aan den Gemeente-becreta ris machtiging te verleenen om het College te vertegenwoordigen op de o 11 Mei a.s. te Utrecht te houden ver gadering van de afdeeling Utrecht va de vereeniging van Aederlandsche Ge beenten ;de-~:lt mede, dat ten aanzien van het boschbezit der gemeente van zijn dien. blijvende voorlichting kan worden ver leend tegen een vergoeding van ƒ.200 per jaar. biedt ter behandeling aan eenige vei zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 307