,/y- BESLISSING Aldus wordt besloten. Besloten wordt aan den Raad mede te deelen, dat we gens het vertrek naar elders van den adviseur der beplantingen, voorzien moet worden in de daardoor x ontstane leemte, oeze voorziening moet tweeledig worden opgevat n.1. de adviezen met betrekking tot het onderhoud der geme entebossclien en die met be trekking tot üe gemeentelijke plantsoenen, net Col lege meent de oplossing gevonden te hebben door om trent de bosscnen de voorlichting te vragen van otaatsboschbelxeerDe kosten daarvan blijken ƒ.200,= per jaar te bedragen. ifat betreft de adviezen voor de behandeling der plantsoenen meent het College de volgende oplossing gevonden te hebben. Ingaande 1 Mei j.1. zal aan den plaatselijken bloemist en tuinman Joh.Kraayenhagen 'oij wijze van overeenkomst het toezicnt op het onderh der plantsoenen worden opgedragen, terwijl deze teve het College in alles wat de plantsoenen en de kweek betreft zal adviseeren. Je kosten uit een en ander vloeiende kunnen be streden worden uit den post der begrooting welke gegoeden heeft voor den heer kraaijenbrink. iiet vorenstaande zal den Raad bij voordracht worden voorge steld oud ns voort belet op het advies van douw- en wonintoezichtnos 45, 62, 57, 55, 5b en 5S, wordt besloten de aanvra gen nos.1/1506, 1/156^, 1/1581, 1/1582 en 1/1585 in te willigen. De aanvrage no.1/1572 wordt geweigerd. Afdeeling en No. Aanmerkingen ^a/r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 308