I Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 603 Stichting tot be heer van het Soes- ter natuurbad - rerzoekt machtiging tot verpachting /■an het tot het Soester Natuurbad be- roorende restaurant voor het seizoen 1939 tegen een pachtsom van 600,= 3n van het lokaal voor verhuring enz. ran badartikelen tegen een pachtsom ran 200, Machtig 600,= 604 Best.v/d Woningst- "Ons Belang" Amersfoort zendt een raming van kosten van het binnenshuis restaureeren van 15 wo ningen der Stichting te Soesterberg, met verzoek te willen bevorderen, dat voor het uitvoeren van deze werk zaamheden een voorschot aan de Stich ting wordt verstrekt van ten hoogste 4000,=. Beslote met der een bec zicht 1 605 G.KlompKon.laan 4, Soest verzo ekt hem ontheffing te verleenen van de verplichting tot het hebben van een taxameter in een door hem aangekochte Fiat Balilla, zulks in verband met de inbeslagname van twee zijner huurauto's voor militaire doeleinden. De Insp.v.Politie brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd.3 Mei 1939, M no.1465/4. Beslote plicht: huuraul gebezig 606 G.Stikkel v/d Kom mer Lindenlaan 4a, Soest verzoekt toestemming tot het houden I eener collecte, middels het aanbie- I den van een blauw bloempje tijdens de "Blauwe week actie" welke collec-J te zal worden gehouden op 18 Mei a.s.| De insp.v.politie adviseert tot in-1 williging van het verzoek. De toe£ 607 Dir.v.Gem.werken bericht omtrent het verzoek van S.E.G. waarbij eenige wenschen betref] fende het voetbalveld aan de Schriksl laan naar voren worden gebracht. 1 Beslote 1 gedaan I groote I kunnen 608 Best.v.Volksonder wijs Soest verzoekt toestemming tot het mogen houden eener straatcollectet/b van] het"Fonds tot steun" voor het open- j baar onderwijs, op Zaterdag 3 Juni a.s. Omtrent dit verzoek is rapporti uitgebracht door den insp.v.politie dd.4 Mei 1939, no.1479/4. I De verj 609 Dir.Gem.werken bericht naar aanleiding van het ver-I zoek van H.Pastunink om een perceel-I ;je grond aan den Yerl .Schoolwreg, k&dfl bek.als sectie E no.1959 ged. te mojj I Besloti het co' grond - .ili)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 311