i Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 610 "■hef .Af d .Sociale Zaken ter Secreta-j rie 611 Dir.v.Gem.werken 612 voorzitter 613 gemeentesecretaris 614 Dir.Gem.werken Korte inhoud verzoekt een beslissing te nemen ten aanzien van het betalen van bijdragen in de verpleegkosten van J.W.Sukkel ij "Huize Assisie" te Udenhout. De totale verpleegkosten bedragen per jaar 360,=. De vader G.J.Sukkel, Rademakerstr1b, wil bijdragen 1,= per week. Hij is aangeslagen in de R.I.B.voor j' 1306, Aangezien de man thans niet meer voor dit zoontje heeft te zorgen lijkt mi een bijdrage van 1,50 per week wel billijk. Per jaar 78, De grootvader G-.Sukkel,Amersf.str. 1 beweert niets te kunnen bijdra gen. Hij is ongehuwd, woont al leen en is aangeslagen in de R.I. B. voor 895,=. M.i. kan hij wel 0,50 p.w. bijdragen. Per jr. 26,! De grootvader J,7 .Yunderink ;Deventerstr.w.74Zwolle wil j 25,= pjr .bijdragen. Hij heeft seen pensioen van 1156,= en 156,= O.R.p.jr. Is gehuwd. [Heeft dokterskosten en vaste |uitgaven. Deze bijdrage lijkt mij ibillijk. 0,50 p.wk.is p.jr. 26,) !Het R.K.Armbestte S'berg is ge negen per jaar bij te dragen Totaal bijdrage sloten 1 ledragen Sociale brengt rapport uit omirent de voorwaar den waaronder door de eigenaresse van het Carlton-theater vermoedelijk een strook gronds zal worden afgestaan vooi verbreeding van de Burg.Grothestraat. Besloten in schen' nis te b: Hctterdai te wille] gen. stelt op verzoek van weth.de Brui jn aa de orde de plannen tot verbouw van hef gemeentehuis a eenige handen ti teneinde toeko] Omtrent verzoekt het College te willen goedkeu ren, dat de heer Pietersz, die voor schri jfwerk in dienst is genomen, dooïl betaling zal genieten van de dagen, iwelke hij ongesteld is geweest. lesloten deot gevraagde begrootingen toekomen de kosten v n aanleg der haast het perceel van notaris door i 1430,= weggedeelten KJ ;aris Dammer.»Bl, -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 313