V M. IV veW men ten >i jdragen Sukkel in ■agen per rstr .1b, Hij is 1306 teer voor ijkt mij ■eek wel 78, .stil ra- .1- R.I. BESLISSING esloten wordt de bijdragen vast te stellen conform de bedragen hiernevens door den chef van de af deeling Sociale Zaken opgegeven. Afdeeling en No. Aanmerkingen jr. ft ij ge- 26, 26, 50, ƒ180, Bsloten wordt deze strook gronds op deze voorwaarden in schenking te aanvaarden en deze voorv/aarden ter ken- voorwaan esse van ijk een staan voc: potterdamsche Hypotheekbanl estraat. willen mededeelen of zij :en. nis te brengen van de betreffende eigenares, de N.V. voor Nederland met verzoek zich hiermede kan vereeni- Brui jn aaa w van het n goedkeu e voor men, door dagen, t oekonen edeelte» Dammers* eenige bespreking wordt besloten deze plannen in fenden te stellen van den Secretaris en den Ontvanger ■eneinde de doelmatigheid van deze plannen, ook voor toekomst, in bijzondere beschouwing te nemen en hief- pkrent het College van advies te dienen. pesloten wordt deze dagen door te betalen. A- i tf- Jp^°or ^en Dir.v.Gem.werken geraamde bedragen n.1. të - -aandeel G.J.Smit en 405,= aandeel H.J. ■pobbels c.s. zullen door Weth.Gasille in verband m ■tëÜL-liem r,ist Hg partijen gevoerde besnrekinp- aan Sun t Cv\ 1(1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 314