Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 615 616 617 Ged.Staten Best.Soester Schaakclub Krieken, te De Bilt berichten nader naar aanleiding van besluit v/d Raad dd.18 Jan.'59 tot r, stelling van een partieele herziening v/h uitbr.plan voor wat betreft enke] perceelen langs de Kon.laan en verzoe ken tenslotte hun College met de besc wingen van B.en W. omtrent de bemerki gen van den Insp.v/d Volksgezondheid kennis te stellen. Tevens verzoeken G.S.over te leggene schema van het verkeersnet zooals dat door het college wordt gedacht. verzoekt beschikbaarstelling van een prijs voor het nationaal schaaktour - nooi op 17 en 18 Mei a.s. komt in verband met plannen tot verka ling en bebouwing van de buitenplaats! Colenso in de vergadering. Op een vraag van den Voorzitter aan heer Krieken of hij eenig mandaat heel van de heeren J .J .v .d .linden,architecj te A'dam en de heer v.Rijthoven,architi wordt geantwoorddat de beide heeren moeilijkheden ondervinden bij gem.wej ken, met als gevolg dat de plannen zi; afgekeurd. Zijn bedrijf dat blijkt te zijn een Ingenieurs-en Aannemersbedri, te De Bilt, heeft reeds voor de beide heeren wegens grondboren enz.kosten maakt, zoodat hij met hen is overeengi komen te trachten nog tot een oplossii te komen. Bovendien ziet spreker in 4 verkaveling enz.van de buitenplaats de finantieele resultaten, zoodat hij zich ook persoonlijk voor de planneni| teresseert als de overige heeren daar toe niet in de gelegenheid mochten zj De Voorzitter zegt dat het College tegen de bebouwing van de buitenplaats] is, mits de bebouwing niet te intensi wordt opgezet. Er zal echter gerefeni moeten worden op hooge eischen wat b* treft de soort huizen of villa's, wel! men denkt te bouwen. De Voorzitter hl in dit verband ter sprake het van den architect v.d.linden onder dagteekenii van 5 Mei j.1. ontvangen schrijven, waaruit blijkt, dat de Direct.v.Gem. werken nog niet voor de plannen is te winnen. Daarom geeft spreker de heer Krieken in overweging te trachten co» tact te verkrijgen met den Directeur deze te bewegen tot een bespreking val de plannen met alle belanghebbenden teneinde zoodoende te komen tot de gewenschte oplossing. Op de vrasj.2 aan Veth.Gasille of hij zoo noodig dï

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 315