BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 5 op zich :h daartoe welke wij Aan adressant kan worden medegedeeld, dat de heer Na ïen worden Krieken te de Bilt heden een onderhoud gehad heeft de verka- me-t ket College waarbij gebleken is, dat tusschen 'Colenso", hem en de heer Krieken voornoemd wat betreft de ver kaveling en de bebouwing van de buitenplaats Colen- so alhier belangengemeenschap bestaat. In dit ver band is den heer Krieken geadviseerd zich in ver binding te stellen met den Dir.v.Gem.werken teneinde in onderlinge samenwerking met alle partijen te trachten de kwestie naar een bevredigende oplossing te brengen. De weth.Gasille heeft zich bovendien bereid verklaard eene bespreking van de plannen aan het kantoor v.Gem.werken met alle partijen te lei den.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 318