626 627 628 629 630 631 632 Mevr.Noest-Leon, de Genestetlaan Voorzitter ïïeth.Gasille Dir.v.Gem.werken Chr.School voor buitengewlager onderwijsUtrecht J.de Bree,Wiek- slooterweg O.Z. 103 Soest H.Butzelaar, Gr. Melmweg 31 Soest beklaagt zich over het werpen van vui nis langs de Genestetlaan, en verzoeit verbetering van de bermen. eslote ing de eeft De Dir .v .Gem.werken brengt hieromtrei|(ier.wer rapport uit bij schrijven dd.10 hei 1939, no.1416. adviseert den Raad voor te stellen vergoeding als bedoeld in art. 101 deil L.O.wet 1920 voor de scholen der Stiel ting Engendaalschool vast te stellen op 10,14 per leerling voor de afd, g.l.o. en 9,85 per leerling voor de afd.u.l.o LIdus w vestigt er de aandacht op, dat nog ds pachtsom moet worden bepaald voor hel stuk gronds aan de Beetzlaan, aanvanl lijk bestemd voor kostelooze ingebru: geving, hetwelk door B.Veldhuyzen in pacht is gevraagd(betreft de nrs. en 89) bericht naar aanleiding van het verzo van Mr.K.J.van Nieuy^kerken om in hei z g.aanpassingsplan, dat wordt voort reid, den Eigendomweg door te trekkei verzoekt een bedrag van 16,66 te va goeden wegens het schoolbezoek van J v.d.Plier over het tijdvak van 27 Api t/m 31 December 1938. vraagt toestemming om in den tuin van zijn perceel alcoholvrije dranken te mogen verkoopen. De Inspecteur van Politie brengt guii'| stig advies uit. eslote: aar. een hooiberg va: te mogen opric vraagt toestemming om hout, met riet gedekt ten op perceel sectie A no.510. De Dir.v.Gem.werken adviseert de ge vraagde toestemming te verleenen, on der voorwaarde, dat deze hooiberg won geplaatst op een afstand van ten mins 10 M uit de erf scheiding van het aar grenzende perceel en ten minste 25 van de niet op hetzelfde erf gelegen gebouwen. Beslote: dat op ander c» 5 lei 1< Beslote] ïien de ienkomsi Op het ge nabi; loncurre Êesloter voorwaai fe. de t zend Ie« de h zelf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 323