3 en en van vui verzoei BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen hieromtre: d.10 Mei stellen rt.101 dei n der Sti e stellen r de afd. ng voor de dat nog df d voor he' aaanvanl: e ingebrui huyzen in ie nrs.88 het verzfl om in het rdt voorte te trekkei 5,66 te v! Dek van J. iran 27 Api i tuin van ranken te rengt gun' )oiberg v8 )gen opric 310. 't de ge- jenen, on )iberg wor l ten mins het aan ïste 25 gelegen je sloten wordt adressante te berichten, dat de verbete- ing der bermen de volle aandacht van het college leeft en overigens conform het advies van den Dir.v, lem.werken van 10 Mei 1939 nr.1416. iAldus wordt besloten. Besloten wordt deze pachtsom te bepalen op 2,50 per U' <J(ii laar. Besloten wordt aan lir.X.J.van ïïieukerken te berichten, lat op zijn verzoek niet kan worden ingegaan, een en Inder conform het advies van den Dir.v.Gem.werken van 5 lei 1939, nr.40/7. lesloten wordt op dit verzoek niet in te gaan, aange- i* lien de gemeente met de school te Utrecht geen over- «enkomst heeft aangegaan. u- lp het verzoek wordt afwijzend beschikt, aangezien in V JU- Ie nabijheid reeds een dergelijke inrichting is, welke v jjL concurrentie hiervan te duchten zou hebben. Jm Besloten wordt de toestemming te verleenen onder de ■°orwaarden: •e» de hooiberg moet ten minste 10 M uit het aangren-j zende perceel worden geplaatst. 2e^ de hooiberg moet ten minste 25 M van niet op het zelfde erf gelegen gebouwen worden geplaatst. I* V l. d. lo i'i,. cl.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 324