Afzender of voorsteller Datum num Korte inhoud 637 v/.Groenesteijn. 638 G.noogesteijer te Hilversum. 639 640 641 642 643 644 Afdeeling financië ter secretarie. Wethouder van fi nanciën Directeur iostkan- toor Afdeeling Einancië Hoofd afdeeling Sociale Zaken. Inspecteur van iJo- litie n deelt mede, dat hij het perceel no 46, gelegen aan den Alb.hahnweg heb ben wil en dat de koop gaat over het woningbureau Eigenhaard (Schaatsber- gen). Voorts vraagt hij of hij het voo keursrecht op het perceel 39 nog 2 of 3 maanden mag behouden. verzoekt te willen onderzoeken in hoeverre hij in aanmerking kan komen voor teruggaaf van een aoor hem in 1926 gestorte som ad ƒ.100,= voor ui breiding der waterleiding in de io- renstraat legt over een ontwerp-besluit tot w: ziging der gemeentebegrooting 1939 betreffende de financiering van het boschplan 1939» stelt voor den ïtaad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tc wijziging der gemeentebegrooting vcoi 1938, no.21/663» gemeen hoek vraagt toestemming tot plaatsing var. een brievenbus op staander op tegrond aan de Dartolottilaan Genestetlaan De Directeur van Gemeentewerken bren, hieromtrent advies uit bij schrijven dd. 11 Mei j.1» no.1419» biedt de jaar: jaar 1938 van fonds aan. stukken voor Let dienst het gemeentelijk wegen- '■viel deelt mede, dat notaris Dammers medewerking is verzocht voor verhaal] op de nalatenschap van de armlastige krankzinnige M.J.Verzaaladviseert de hypotheek ad /.3»00G,= door de ge rneente te doen overnemen. bericht naar aanleiding van een ver zoek van A»J.Stalenhoef om op 17, H en 29 Mei a.s. eenige consumptie-ai" tikelen te mogen verkoopen op een terrein aan de Vredehofstraat Geadviseerd wordt op het verzoek ni& in te gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 329