Z'/ /pfcf ^Jx. V Hf -1 V Ja. V rceel no ihnweg heb- tt over het ichaatsber- hij het voc 39 nog 2 >eken in kan komen >r hem in voor ui in de 'ro- .uit tot wij ;ing 1939 ig van het .ststellinf •besluit tc icting vcoi tatsing var, 1 op gemeen .aanhoek 'erken bren schrijven r.et dienst lijk wegen- mmers, wiei or verhaal armlastige adviseert door de ge' n een vei' i op 17, 18 umptie-ai op een aat erzoek nie BESLISSING Afaeeling Aanmerkinaen Besloten wordt aan Schaatsbergen de gebruikelijke pro visie toe te kennen, daar aangenomen moet worden, dat hij in deze zaak als manelaar is opgetreden. Mede gedeeld zal moeten worden, dat in den vervolge reeds bij den aanvang der onderhandelingen zal moeten blij ken, dat een makelaar optreedt en mitsdien provisie verschuldigd zaï zijn. Besloten wordt mede te deelen, dst het College na een onderzoek te hebben ingesteld van oordeel is dat adressant geen aanspraak kan manen op teruggave van de door hem in 1926 gestorte som ad /.100,=. -V hW Jit ontwerp-besluit zal ter vaststelling aan den Raad ASX voraen overgelegd. y, A Lldus wordt besloten. toestemming niervoor wordt verleend op voorwaarde iat de directeur van Gemeentewerken tijdig van een en ander in kennis wordt gesteld. beze stukken zullen den Raad ter vaststelling worden aangeboden. Besloten wordt het pand te laten schatten. Hiertoe zullen worden uitgenoodigd de directeur van Gemeente werken en het raadslid ki.Hornsveld Het College kan zich overigens vereenigen met over- name van de hypotheek indien ook Gedeputeerde Staterji dat standpunt zouden kunnen innemen. op het verzoen wordt afwijzend beschikt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 330