Volg num mer 645 646 647 648 649 Afzender of voorsteller Datu m 650 Directeur van Ge meentewerken Ambtenarengerecht te s-Oravenhage 2e rechtsgebied. Ambtenarengerecht te s-Gravenhage 2e rechtsgebied. Minister van Soci-j ale Zaken, den Hadg' ti.v.Asch en G.kok, beukenlaan en 11, te Soest K.M.A.G. Korte i n h o u bericht naar aanleiding van het doofteslo" E.Steenbergen te A'dam ingezonden jlan j verkavelingsplan voor een terrein, Jnderi gelegen aan de bosstraat en aen Die weweg. zendt afscnriften van ingekomen klafteslo' (schriften van P.W.Blaas en ,7. van Ye üeldeJ ren en noodigt uit de stukken, be- fverzo* doeld in art.?5 der ambtenarenwet 1929 in te zenden ter griffie van z gerecht (betreft intrekking besluit tot toekenning van extra-periodieke salaris-verhoogingen zendt afschriften van ingekomen klai ieslo" schriften van P.W.Blaas en W.van Vee neldei ren en noodigt uit de stukken, be- ilaar< doeld in art.7p der ambtenarenwet betal< 1929 in te zenden ter griffie van gerecht (betreft inhoud-ing van te veel genoten salaris). Nu vo< ter te deelt mede geen vrijheid te kunnen v den voor de gedeeltelijke rioleering in werkverschaffing van den Noordei-Jdeze n voon v weg, den Buntweg, de en den klaarwaterweg uitzicht te stellen van het feit, dat de Wijnand ïoplaan een subsidie in zulks op grond afvalwatermoei lijkheden dienen te worden opgelost door middel van een centraal riolee ringsplan en partieele voorzieningei niet kunnen worden goedgekeurd. verzoeken te bevorderen dat het Gou wen van een blok van drie woningen der één kap, op perceel sectie G.;7" gelegen aan den nlaarwaterweg, moge lijk wordt gemaakt. De Directeur van Gemeentewerken brengt terzake gunst: advies uit. zendt rapport omtrent de proefverü' ting op de BurgGrothestraat ieslol te ge' üemeej Aeslo" het r; zooal: hen b< foendf van d< te te< ter 1: gen ei hebbe] dcor oordet verkei (K ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 331