V 'Hsy v h i-an liet doo; ïgezonden 1 terrein, en den hie. ;ekomen klj sn .7van Ye Lkken, be- marenwet .ffie van z, .ng besluit ■periodiek Jesloten wordt te berichten, dat dit verkavelings- ilan niet kan worden aanvaard, doch dat de deur vco: jnderhandelingen geopend blijft. lai ;ekomen n n W.van Vee .kken, be- narenwet ffie van g van te e kunnen v r ioleering en Hoorde nd foplaan subsidie s op grond lwatermoei opgelost aal riolee orzieningei keurd at het ton woningen ectie G.;7 rweg, moge- eet eur vat zake gunst; proefverl aat ie BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Jesloten wordt een contra-memorie in te zenden, ver elden.de dat het College in deze gehandeld heeft op verzoek van hoogerhand. esloten wordt een contra-memorie in te zenden, ver neldende dat de betreffende ambtenaren zich oereid kl&ard hadden het te veel ontvangen salaris terug t 3e tal en ;r- u voor deze rioleering geen subsidie van den Minis ter te verwachten is zal het College nader overwegen deze werken voor te draden voor uitvoering als ge woon werk. esloten wordt op het verzoek een gunstig antwoord te geven conform het advies van den directeur van Gemeentewerken is Ju. V ^1. besloten wordt aan de K.H.a.C. dank te zeggen voor 1 [P et rapport en daarbij op te merken dat de verlichting zooals die is aangebracht niet als afdoende moet wok- den beschouwd en wel om reden de kosten voor een af doende verlichting momenteel de financieele draagkraent van de gemeente te boven zou gaan. levens ware aan te teekenen, dat net College het standpunt van de k.k.a.C. niet Kan deelen door de lampen afwisselend ter linker en ter rechterzijde van den wegas te brenj- gen en wel om reden dat zulks wellicht zijn nut kan Lebben voor rechte wegen, doch niet voor het tracé door de kom met haar vele bochten. Ook zou naar net oordeel der vergadering het afwijken van de aanwezig V \iiti

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 332