Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 652 653 654 655 656 657 Weth .v .Financiën Broederschap v.Ont vangers v.gem.in Hederland Dir.v.Gem.werken Weth.Gasille Dir.Gem.werken H.G.Valkenet KerkstrJ4, Soest Korte inhoud stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrootir voor 1938, no.21/666. verzoekt den ontvanger in de gelegerl heid te willen stellen dexx/vergade-I ring bij te wonen en indien eenigs- zins mogelijk, hem in de kosten daarl van tegemoet te komen./door haar opf 24 Mei 1939 te Apeldoorn te houden leden- bericht naar aanleiding van het schrijven van P.Schotanus dd.24 April '39, waarbij zijn huisperceel aan de| Eikenlaan met bijbehoorenden grond in koop wordt aangeboden. deelt mede een bespreking gehad te hebben met den heer van Zadelhoff bestuurslid van S.E.C. betreffende een verzoek tot vergrooting van het voetbalveld aan de Schrikslaan en wel op dezelfde wijze als waarvan reeds in 1934 sprake is geweest, hie| op neerkomende dat van de woningen van "Goed Wonen8 Meter grond der tuinen zal moeten worden afgenomen. Spreker stelt voor aan het bestuur van die woningbouwvereeniging te vrsj gen of het bereid is die 8 M af te staan tegen verminderde erfpachts canon. S.E.C.is bereid een hoogere huur te betalen indien de gemeente voor verruiming van het terrein bij-| zondere uitgaven heeft te doen. bericht naar aanleiding van het be zwaarschrift van W.van Asch inzake weigering van ontheffing van het ver-I bod tot het afgraven van zand op het| aan de Beukenlaan gelegen perceel, kad.bekend als sectie H no.4151. vraagt ontheffing van het bepaalde in artikel 22, lid 1 der Bouwveror dening, ten behoeve van den bouw van] een woonhuis op perceel sectie A no. 1590, gelegen aan den Maatweg. De Dir.v.Gem.werken adviseert de g9*| vraagde ontheffing onder voorwaarde^ te verleenen. Aldus wor Besloten

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 337