Ap?l 1 - V xoV Iv BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen illiiJ Aldus wordt besloten, uit rootii 3legeiB Besloten wordt den ontvanger in de gedegenheid te rgade-1 stellen deze vergadering bij te wonen. y li gs -1 l daarl ar opf uden t I Besloten v/ordt van dit aanbod geen gebruik te maken. j. lan del K ut ba- ^ond Het ooilege kan zich met het voorstel van den wet houder vereenigen. Besloten wordt dit bezwaarschrift ter kennis te 1/ brengen van den raad, met de mededeeling dat burge- w. meester en wethouders geen termen aanwezig achten a den raad voor te stellen aan het verzoek te voldoen^ Besloten wordt mede te deelen, dat het college in beginsel geen bezwaar heeft ontheffing van het be paalde in artikel 22 lid 1 der bouwverordening te verleenen, indien adressant een ontheffing door of vanwege den Minister van Waterstaat van de bepalin gen van art.36 vbg der Spoorwegwet, op grond van art.39 der Spoorwegwet, aan het college kan over leggen. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 338