1e Afdeelirig Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 658 659 in.v.Soc.Zaken, Den Haag 660 Voorzitter Korte inhoud biedt ter vaststelling aan het ontwej van een aan CJ.SchaddeleeKleiweg 186, te Sehiebroek, te verleenen ver. gunning, ingevolge de Hinderwetvoor het oprichten van een banketbakkerij perceel Torenstraat 6, kad .bek.sectie H no.2094. deelt mede rijkssubsidie te zullen ve leenen in de kosten verbonden aan de deelname van cultureele cursussen te Amersfoort en de centrale werkplaats te Utrecht. deelt mede een bespreking te hebben had met Dr.He imes geneeskundig inspei teur van de volksgezondheid en Dr.Rup gemeentegeneesheer, betreffende het. iteloos geven van gelegenheid tot in- I enting van kinderen van 2-13 jaar teg< diphtherie en roodvonk. Het ontwer Kennis ge no rekening w Het colleg dat alhier wordt ge ge

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 339