Volg num mer 64 65 Afzender of voorsteller Datum Ie afdeeling. Directeur van Ge meentewerken 66 Je Voorzitter. 67 ?e afdeeling. 68 Luto-Keurings-Kan- fcoor-Sandberg te iilversum. 69 J.W.Adams,Lange 3rinkweg 50e,Soest Korte inhoud vraagt te mogen vernemen of het Col- Lege zich kan vereenigen met de opge maakte verklaring, inzake afstand van grond aan de Van weedestraat, door W tflamman te Terschelling. bericht nader omtrent de opneming van le opstallen, staande op de aan W.van Breukelen, H.A.Korthals en J.II.Schoon oven in erfpacht gegeven gronden. adviseert de kosten van aanschaffing voor een paar knielaarzen en een paar beenstukkenten behoeve van den Keu ringsdienst Vee en Vleesch, resp. ad ƒ.5,50 en ƒ.5,25 voor gemeentereke- ling te nemen, aangezien deze kosten als bedrijfsonkosten dienen te worden aangemerkt In verband met de inwerüingtreding op Jan.1959 van het Kon.Besluit van 22 Dec.1958,Stbl.no.559 tot uitvoering art.8 der Kieswet, komt de vraag of de in deze gemeente bestaande kiezerskaarten, plus minus 9600 in aantal, welke tezamen de kiezerslijst van 3P> vormen, moeten overgeschreven worden ep kaarten van het in bovengenoemd i.B. voorgeschreven model, terwijl de verkiezingen voor Prov.Staten en Ge meenteraad voor de deur staan. Dp de kaarten van het nieuwe model sullen de met een X aangeduide kolomH rien van het oude model, hiernevens ge voegd, ontbreken. Bovendien schijnt een wetsvoorstel op comst te zijn tot het facultatief stel Len van incorporatie der kiezerslijst in het persoonskaartenstelsel, waar- ïoor het nieuwe K.B. voor de gemeen ten, welke daartoe overgaan, zijn kracht verliest. zendt declaratie over de kosten en iet honorarium voor de keuring poli- tie-auto ad ƒ.7,12. verzoekt intrekking van de aan hem bij schrijven van B.en W. dd. 21 Dec. 1952,no.2728 verleende vergunning tot len aanleg van een laagspanningsnet ever den Lange Brinkweg ten behoeve van de verlichting van kippenhokken. Het Hie: Aldi Bes voo Tot ten He te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 33