Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 661 662 663 Ged.Staten TT.V.Bank voor TTed Gemeenten, te 1s-Gravenhage Chef afd.Soc.Zaken 664 Voorzitter 665 'STed .Militairen Bond afd.S'berg en Om streken 666 J .Mensink ,Rademakerf str.10, S'berg Korte inhoud noodigen het college uit te "bevorde ren dat het raadsbesluit van 27 Fe bruari 1939 4e afd.nr.21/650 tot wij ziging van de gemeentebegrooting 193 (aankoop nieuwe politie-autowordt ingetrokken en dat thans eerst voor een geruimen tijd een proef wordt genomen met het huren van autp's, waarbij dan aanteekening ware te hou den van het doel van de reis het aantal kilometers, den duur en de personen, die de reis hebben gemaakt deelt mede bereid te zijn een leenin groot 186.682,92 te verstrekken te gen een rente van 3 5/8 en een koers van 100 op een eenvoudige onderhandsche schuldbekentenis, zon der verdere kosten dan die van het zegel der af te geven akten en ver klaringen. deelt mede, dat het bedrag van 910m waar in door den Minister van Sociale Zaken subsidie is toegezegd voor het plan wegen en bermen 1958 zoo goed als geheel is opgebruikt. deelt mede, dat de Intendant van Soestdijk hem mondeling de vraag heeft gesteld, of de gemeente bereid zou zijn de Stadhouderslaan in eigen dom over te nemen. Besloten gevolg te overeenko Besloten leening b te aanvaa verzoekt mede te deelen of bezwaar bestaat tegen het bouwen van militair tehuis op perceel sectie E no.1878. De Dir.v.Gem.werken brengt gunstig a<" vies uitindien in het in voorberei iing zijnde uitbreidingsplan aan het betreffende perceel gronds de bestem' ning wordt gegeven van "Voor den bouvs van een militair tehuis" vraagt verlof B voor de beneden loca-1 Verlof 8 Liteiten van perceel Amersf.str.21 i7eth.de B Ri jks-Ins in zien, loonen wo standpunt aanwezig weg te vo Alvorens worden ve onder eve zulks med cieele po de overna vereischt Besloten lege hier Aan een g fting van het in vo gegeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 343