rk BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen vorae- 7 Fe- ot wijL AS I93fe vordt voor rdt 's, be hou)" iet de jmaaktl jiesioten wordt nog niet aan de uitnoodiging van G.S. IpA ^Jjr gevolg te geven doch een schrijven te doen uitgaan overeenkomstig het ontwerp hiernevens gevoegd. /fa# Ju Leenin; een tel- m ge zon-i het ver- 91^J iciale r het ;oed 3esloten wordt alsnog goed te keuren de aangeboden v leening behoudens goedkeuring van Raad en Ged.Staten^ te aanvaarden. /fa#. Z/Vo n g ereid eigen aar Litaii 378. big ad|- lerei- 1 het estem- boms loca- .21 Feth.de Bruyn rapporteert, dat de Heide My en de n Rijks-Inspecteur der '.Verkverschaffing er geen bezwaar in zien, dat de toeslagen buiten de credieten voor loonen worden verantwoord, en stelt voor ook dit standpunt in te nemen, zoodat nog voldoende crediet aanwezig is om nog eenigen tijd door te werken en de weg te voltooien. Alvorens een beslissing te nemen, zal den Intendant \j> worden verzocht de voorwaarden mede te deelen waar onder eventueele overname zou kunnen geschieden, zulks mede in verband met de minder gunstige finan- cieele positie der gemeente en het feit, dat omtrent de overname de goedkeuring van hoogere instanties is vereischt Besloten wordt adressant mede te deelen, dat het col4 lege hiertegen geen bezwaar heeft. Aan een gedeelte van het perceel E 1878 zal de bestem ming van "Yoor den bouw van een militair Tehuis" in het in voorbereiding gegeven. zijnde uitbreidingsplan worden Oerlof 8 voor deze localiteit wordt verleend. taoi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 344