Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 667 ïem.Secretaris 668 669 de WaardJ.Hoek sa I.Broekman Cnsp,v.Politie Soest 670 bir.v.Gem.werken 671 rven Bijstra, "unster dam 672 Hoofd Telefoondis trict Amsterdam Korte inhoud vraagt machtiging van het College de voor de secretarie benoodigde stencils ook gedurende 1939 te betrekken van de N.V.Eerste Soester Electrische Drukke rij. verzoeken restitutie van over het 2e halfjaar 1939 betaalde rechten voor he' ophalen van asch en vuilnis. Besloten w digde sten Serste Soe Besloten w personen o dit recht betreffend verstrekt een opgave van door ambtenarf Besloten w ,van politie verricht overwerk op 9, 10 en 29 April 1939 en verzoekt de uitbe taling overeenkomstig art.23 der "Veroi dening Gemeentepolitie" wel te willen bevorderen. adviseert aan H.van Klooster, Soesterb straat 32, te Soest, ontheffing te ven leenen van het bepaalde in artikel 7, lid 1 der Bebouwingsvoorschriften, op grond van het bepaalde in artikel 7, li 2 dier voorschriften, ten behoeve van ;den bouw van een woon- en winkelhuis, op perceel sectie D no.2287, tot op eei afstand van 1 meter vanaf de linker erf- afscheiding. iverzoekt aansluiting van het perceel Julianalaan 3b aan de rioleering der gemeente De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.17 Kei 1939, no.1420. vraagt of nog bijzondere belangen in acht genomen dienen te worden met be trekking tot het uitvoeren van tele- foomverken in de gemeente. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.19 Mei j.l.no.794. 3nthef f ing liet advies ar.4/4. Besloten w< ioleering Besloten w< Sich hier i overleg dit fan Geraeenl 673 A.J.Verkerk en Dia conie N,HGemeentb Soest ,vragen vergunning tot plaatsing van een| reclamebord van hotel "De Boschvijver" op hunne terreinen, resp.gelegen nabij I het station Soestdijk en de halte iliewf weg. De Dir .v.Gem.werken en de Insp.v* Politie brengen hieromtrent een afwij'j zend advies uit. Bp beide ve Is adviezer. fan Politie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 345