Volg num mer 674 675 Afzender of voorsteller i Datum Ned.Heide My te Arnhem Weth.v.Financiën Korte inhoud verzoekt een voorschot ad 1700,= te mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voeren werkzaamheden verbonden aan het egali seeren en verharden van wegbermen. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot' wijziging der gemeente-begrooting voo.i 1938, no.21/662. Besloten Aldus wor 676 J.B.Cramer v.d. Bogaart Jr.Soest vraagt een tapvergunning voor de bene] den middenvóórlocaliteit van perceel Burg.Grothestraat 70. Aangezien Iwordt de 677 Dir .v .Gem.werken 678 H.V.Eemland en Gooi 679 J.v .d Broek, Plas-f weg 57, Soest 680 Hoofd He Afdee- ling ter secre tarie 681 Stichting Borgste lingsfonds voor de Geld.Vallei 1- bericht naar aanleiding van het ver-| Besloten zoek van A.knoops om de voorwaarden ■van dit p« te mogen vernemen, waaronder door hei™ een gedeelte groot +700 M2 van het bij hem in erfpacht zijnde perceel no.828 kan worden uitgekocht. verzoekt aan zijn opdrachtgever W.Kle*Besloten v 2,75 pei Aangezien i verkavèlir raad voor van het wc te verkoopen het aan den Zwaluwenweg gelegen perceel grondsgemerkt als 37 en groot ongeveer 770 M2 verzoekt verwijdering van twee boomeiï staande vóór de inrijhekken van de door hem gebouwde woonhuizen aan de Bartolottilaan. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.25 April 1939, no.1405. legt aan het college over een ontwerp voorstel aan den raad, waarin wordt voorgesteld in plaats van den heer 3.' Prieling, die naar elders vertrokken is, te benoemen tot plaatsvervangend lid van het stembureau in district U den heer A.Bult. Besloten w de kosten derd Besloten w Bult tot p district I deelt mededat op last van den ter van Economische Zaken de Kapitaal storting veranderd moet worde in eet gemeentelijke garantie en verzoekt bevorderen, dat de Raad een besluit neemt, waarbij ten behoeve van deze stichting pen desbet: Igedaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 347