Volg- num- i Afzender of voorsteller mer 682 683 684 Weth.v.Financiën 685 Veth.v. Financiën DirGem.werken Weth.v.Financien 686 Gir.Gem.werken stichting een kapitaal gewaarborgd wordt n.m. 10 cent per inwoner, naar boven afgerond op hoeveelheden van 50,=» biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advieze stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voo 1938, no.21/661 stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een tweetal ontwerp-be- sluiten tot wijziging der gemeente-e gasbedrijfsbegrooting voor 1938, nos, 21/669 en 23/52. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voo 1939, no.21/668. bericht naar aanleiding van het adres van het bestuur der Mariaschool inza ke reconstructie der school. Voorge steld wordt den Raad te adviseeren de gevraagde medewerking te verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 349