ft I* JU, V Ma. BESLISSING Afdeeiinq AanmerKinqen en No. Het College kan zich hiermede vereenigen. Hiervan wordt kennisgenomen. Aldus wordt besloten. Besloten wordt de oude kaarten bij wijze van overgang cJ)jLi voorloopig te behouden. w ïot voldoening van het bedrag ad ƒ.7,12 wordt beslo- *- „Sr ten. i Be betreffende vergunning wordt ingetrokken, zulks te rekenen met ingang van 1 Januari 19^3. tltT>3 f I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 34