5* 4 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 687 Directeur van Ge meentewerken 638 Directeur van Ge meente we ken 689 Ver .Wijkverpleging Huis ter Heide en Omstreken 690 691 692 1e Afd Wethouder üasille Directeur van meentewe rken Ge- adviseert naar aanleiding van het verzoek van w'.Vos om ontheffing van het verbod tot het graven van zand op het perceel h.no.56bÖ üe onthef- Lng te verleenen onder de voorwaar-l de, dat de taluds regelmatig met de afgraving worden aangelegd en beplan|| op zoodanige wijze, dat verzakking ofI verschuiving van den grond van de aaj grenzende perceelen volgens inzicht van Burgemeester en Wethouders uitgej sloten moet worden geacht. bericht naar aanleiding van liet ver-| oek van H.van AscK, Beukenlaan 31 voor het graven van zand op net ter-I rein kadastraal bekend als sectie H.| no.39p9« bie 1 2. dt aan den raad aan: jaarverslag over 193^; rekening en verantwoording over 1' begrooting over 193S; verslag over de afdeeling t.b.c. bestrijding te boesterberg. en verzoekt hierop de goedkeuring val den raad en ziet hierna gaarne de tel gezegde subsidie (ad ƒ.200,tege moet vraagt of geen beslissing moet wordel genomen naar aan leiding van het ver zoek der vereeniging b.B.U.om vrijstel ling van huur gedurende den tijd, dat het terrein in orde wordt gebracht. I deelt mede in zijn noedanigheid van Voorzitter van de btichting Het boes ter Natuurbad, dat aldaar weinig Hand doeken vanwege de stichting wor den verkocht bpreker stelt voor de ze te gebruiken voor de verschillen- de diensten tegen betaling van den kostprijs biedt ter behandeling aan een verzoei| om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 353