Volg num mer Ó93 694 695 696 697 698 699 Afzender of voorsteller Datum Gemeentebedrijven Amersfoort :ï.V. Eemland en Gooi Directeur van Ge meentewerken .Ypes directeur van Ge meentewerken J.Schaddelee ivleiweg 186, Schie broek Directeur van Ge meentewerken. Korte inhoud doet toekomen de kostprijsberekening over 1938 van de voor Amersfoort be- noodigde hoeveelheid gas, waaruit blijkt, dat de door Amersfoort aan Soest te berekenen gaspr^s over het tijdvak 1 Mei 1939 - 30 April 1940 be draagt: 3,1111 ctper M3» verzoekt restitutie van het over het 2e halfjaar 1939 betaalde recht voor iet ophalen van asch en vuilnis, zijn de de helft van ƒ.2,50 ƒ.1,25, we gens vertrek uit deze gemeente. vraagt in huur het stukje grond gele gen naast net perceel, gelegen aan den Zwaluwenweg en bewoond door den heer A.Rappe. brengt rapport uit naar aanleiding van een eventueelen grondafstand van perceel sectie H.no.4052, gelegen aai de van V/eedestraat (perceel van kuij- pers automobielbedrijf). zendt rapport inzake de afvoer van faecaliën en huishoudwater van de wo ningen van de Goningbouwvereeniging "Goed i/onen". Ileze besc I gebracht Inesloten Ititutie t vraagt vergunning voor het oprichten van een banketbakkerij en het daarin plaatsen van een electrischen oven, alsmede van een amandelwrijfmacnine ei een eiwitklutsmachinein werking te stellen door een electromotor van 1 P.K.in het perceel ïorenstraat 6, kadastraal bekend sectie h.no.2094» Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Directeur van Gemeentewerken wordt gunstig ad vies uitgebracnt. adviseert gunstig te beschikken op het verzoek der Mariaschool tot ui^s taling der aangevraagde bedragen vool aanschaffing van banken alsmede gor dijnen en matten. Ibesloten ƒ.2,50 £e 1941 iet Go 11e zoodat be iking te v besloten 1 leniging ring van ije van 00: het bijmaki fan de ou< Lunet ionn< romen. [De vergum besloten vy |*250,= er

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 357