vt l BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ?ning ;[|iJeze bescheiden zullen ter kennis van den Saad worden /V rt be- II gebracht Besloten wordt hiervan over het 2e halfjaar 19/9 res- er het t vooi j ftitutie te verleenen. 3 zijn 5, we- i gele- «Besloten wordt ait stukje grond tegen de som van IA aan II/.2,50 per jaar in huur aan te bieuen tot 1 Januari u r den Él941 iing l net College kan zien met het voorstel vereenigen, ad van| zoodat besloten wordt aan den heer ku.ijpers medewer king te vragen, conform dit voorstel. i Kuij-1 van de vvo-1 Iging Lchtefl aarin oven, iine e' Lng te fan 1 at 6, ?094. ïige ^cteui Lg ad- i op t u.it de jn voo' 3 gOl- v osL, V u^. iesloten wordt aan het bestuur van de woningbouwver- cJIjl, leniging "Goed wonen" in aansluiting aan de bespre- cing van Januari 19j>9 te berichten, dat het üolle- v je van oordeel is dat, indien het bestuur doorgaat niet t bijmaken van de noodige putten, en het opruimen fan de oude rioleering, binnen afzienbaren tijd niet üunctionneerende rioleeringen niet meer zullen voor- oome n. Je vergunning wordt verleend. L> cJ<JL. besloten wordt de aangevraagde bedragen groot j' 250,= en ƒ.212,beschikbaar te stellen. resp. V<vj bo Jlt 1 titut.io vorlponpn. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 358