Volg- I num- Afzender of voorsteller mer 700 701 702 705 704 705 iV.Tolboom en Zn. Soest Directeur van Ge meentewerken tteserve Kapitein •XII afd.Lu.A. ommandopost Datu m Ih.Veldhuizen van Zanten, arts te Soest Bestuur van het Heem raadschap de Eividr ie Bern enz. te Amersfoort Directeur van Ge meentewerken Korte inhoud vragen in aanmerking te mogen kernen Besloten voor de levering van bloemen, planteij veranties heesters en struikgewassen. De Directeur van Gemeentewerken advij seert adressanten voor 1942 als leve ranciers aan te wijzen. vraagt toestemming voor het plaatsen van een uarak op een terrein gelegen aan den Dricaweg. De Directeur van Gemeentewerken deeltl bij schrijven van 22 kei '59, no.9/5, mede, dat, behalve een barak groot 10x6 M, ook een waschgelegenheid groc| 10x2 M.is opgericht. Geadviseerd wordt daarvoor alsnog toestemming te verleenen onder voorwaarde, dat de getimmerten, zoodra zulks mogelijk is,] weder worden gesloopt. adviseert aan de 'woningbouwvereeni- iging "bt.Joseph" een aanschrijving tel Izenden tot net aanbfengen van enkele verbeteringen aan de dakbedekking val de perceelen Molenstraat w.Z.6 en 14T jaangezien gebleken is, dat deze be dekking een onvoldoende waterdichte afsluiting vormt. verzoekt te willen bevorderen, dat het bouwen van een dokterswoning op perceel sectie D.no.2292, gelegen aaf jde Soesterbergschestraatmogelijk wordt De Directeur van Gemeentewerken brenj afwijzend advies uit bij rapport van 25 Mei 1959, no.40/9. verzoekt te willen mededeelen op wiel aanwijzingen de bruggetjes over de slooten langs de Btadhouderslaan zij1] gelegd, aangezien deze slooten op naam van het heemraadschap staan. 'De Directeur van Gemeentewerken bre»i| (hieromtrent rapport uit bij schrijven 18 April 1955, no.1Ö5ö, en bij nader jschrijven dd. 16 kiei d.a.v. no.141C« stelt voor om aan C.Buttenberg geen ontheffing te verleenen van het ver-| bod tot het afgraven van terreinen. De afgraving heeft betrekking op het| perceel h.no.545. (Besloten verleenen zal z^n, [Besloten jaansenrijv Ifirecteur 19/20. [Besloten [wijziging sant voor Steur van I-Besloten te berich gevoegd Besloten 1 verleenen Bemeentewi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 359