73 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 70 Ver.tot bestrijding der t.b.c. afd Soest 71 Wethouder Gasille. 72 74 Directeur van Ge meentewerken Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd 10 Jan.1939>no504 vraagt te mogen vernemen of het Colle ge in principe bereid is een bijdrage te verleenen in de kosten van verple ging van J.H.J.WilkeBigendomweg 83, alhier, in het sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven. deelt mede,dat in verband met de be palingen van de Pachtwet, de weide aan de Soesterbergschestraat ingaan de 1 Januari 1939, niet meer aan G» Plekkepoel zal kunnen worden verhuurd, zoouat het gewenscht is zulks onder de aandacht van Plekkepoel te bren gen. Voorts vraagt Spreker nogmaals of hij kan overgaan tot het uitzetten van den in het uitbreidingsplan ge- projecteerden weg vanaf de Soester bergschestraat in de richting van de Middenlaan, zulks met het oog op het bekend zijn van de situatie van de ge meentegronden ter plaatse. De Voorzitter vraagt of het ook de bedoeling is dezen weg nu reeds te traceeren, aangezien hij dan gaarne vooraf een rapport daaromtrent wil ontvangen. Wethouder Gasille zegt dat hij voorlco- pig tot uitzetting zou willen over gaan. deelt mede, dat door hem de werkzaam heden, verbonden aan den bouw van twee kleine en één groote manschap- penbarak op het VliegKamp, zijn stop- I gelegd, in verband met de omstandig heid, dat terzake door B.en W. nog geen bouwvergunning is verleend. brengt een rapport uit omtrent den gang en stand van zaken bij den ka zernebouw te Soesterberg. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. op hf Beslc onde] den i ge ec sliss Aan deel: ümtr< vergj aanw< be sp: Bierj ze v< 'Gelei |156, 2/49< |2/49i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 35