:L Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 70b 707 708 709 710 w .'Wantenaar Birkstraat 73, Soest Wethouder Gasiller Gedeputeerde Sta ten wethouder van fi nanciën. directeur van Ge meentewerken. K o r t. e i n h o u (vraagt toestemming ora een ijzeren hooiberg op perceel sectie C.no.2496| gelegen aan de Birkstraat, te plaat sen. pe Directeur van Gemeentewerken advi seert de gevraagde toestemming te vei. leenen onder de voorwaarden vermeld i; hrt.42 lid 3 der Bouwverordening. deelt mede, dat de Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan zich kan vei eenigen met een grondruiling met G.de jjong, waarbij de gemeente zal afstaan feen driehoekig stuk grondsgroot 2Ö5 k2 aan den .ueeuwerikweg en waarbij de gemeente zal terug ontvangen een ètrook, groot 348 112 aan de naan- straat. De op de ruiling vallende kos ten zullen voor gezamenlijke rekening moeten zijn. deelen mede, dat goedkeuring is ont houden aan het besluit van den Baad van 3 -augustus 4e af deeling no. 1825, houdende rangschikking van deze gemeente in de vijfde klasse voor de heffing der personeele belasting. stelt voor den naad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voor 193&, no.21/670. biedt ter behandeling aan eenige ver koeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teeaeningen en adviezei besloten der de v Jirecteu: 29/10. nangeziei Jong is afgewach Indien d< gaan, za( v/orden ai besloten aldus WO] Gelet op nos.71 t 2/527 en 2/3O6 wo3 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 361