J '711 712 713 714 Best.Vri jw.Brand weer S'berg afd.Belastingen ter secretarie Dir .v. Gein. wer ken Dir .G-em. werken vraagt machtiging tot aankoop van eenig brandweermaterieel biedt aan ter vaststelling: het prim.kohier straatbelasting 1939 tot een bedrag van: Drie en zestig duizend negenhonderd en zestien gul-| den en negen cents (Zegge 63916 ,09 De gemeente-ontvanger adviseert de termijnen van invordering te bepalen op 30 Sept.en 30 Nov.1939, telkens voor de helft van den aanslag. adviseert aan W.StalenhoefBurg. G-rothestraat 25, te Soest, onthef fing te verleenen van het bepaalde in artikel 28, lid I, 2e onder a der Bouwverordening, op grond van het bepaalde in artikel 82, lid 3, dier verordening, ten behoeve van den verbouw van perceel sectie H no.3016l| en 2215 gelegen aan de Burg.Gro- thestraat onder voorwaarde, dat: 1de rioleeringen en de putten van de beide na den verbouw ontstane woningen, voor iedere woning af zonderlijk zullen voldoen aan het bepaalde in de artikel 62 t/m 68 der Bouwverordening; 2. alle houten scheidingswanden op del verdieping van het linker woonhulj| (genummerd 25) worden gesloopt en door wanden van onbrandbaar xaaff teriaal worden vervangen. biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en ad viezen. De gevra? Het kohii tot een 1 invorder: November slag. Aldus wo: Gelet op dd1 Jun: no.2/523 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 365