Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 715 716 717 71Ö Stichting tot be heer van het Soes- ter Batuurbad. Stichting tot be heer van het Soes ter Natuurbad. De Voorzitter. Directeur van Ge meentewerken. verzoekt goedkeuring van de balans per December 195ü en de exploita tierekening over 1958- verzoekt goedkeuring van een besluit tot wijziging van de begrooting van het Soester natuurbad voor het jaar 1958. brengt ter tafel de stukken betrek king hebbende op cie verzoeken van J, Olijslageis alhier om schaaevergoeaing door de gemeente te betalen voor het niet opleveren van een weg langs zijn perceel. Zooals bekend is Ülijslagers persoonlijk gehoord in de vergadering van B.en W. dd. 17 februari j.1. na dat hij vooraf een en ander had beves tigd bij diens schrijven dd. 14 febru ari 1959* hen Commissie benoemd in de vergade-, ring van B.en V/. ad. 6 haart j.1. komt tot de conclusie dat van het toe kennen van schadevergoeding geen sph ke kan zijn, doch adviseert den weg waarvoor gehad, a'lthan; grondafstand heeft plaats te tracéeren en daarop het nooaige grondwerk te doen. In de besloten raadsvergadering van 2 Juni j.1. is een en ander ampel beh sproken en de raad acht het verricia-l ten van het grondwerk ook gewenscht. In dit verband stelt de Voorzitter thans voor aan ülijslagers een schrij ven te richten, dat van gemeentewege: spoedigste zal worden overgegaan! weg te traceeren en het grondv/eh te voeren. Zoodra voldoende mid delen voor verderen aanleg en verhar ding van a.en weg in het Wegenfonds aanwezig kan op afwerking van net geheel gerekend worden. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teeneningen en advie zen. ten den uit wordt go wordt go besloten richten Gelet op 155, 58, gen nos de aanvrj weigerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 369