Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Directeur Gemeen- tewe rken wethouder de Bruijn Directeur van Ge meentewerken Directeur van Ge meentewerken. Gebrs.J.C. en P. Swager te Soest, Minister van Socia Zaken, Den haag. Stichting Borgstel lingsfonds voor de Geldersche Vallei te Amersfoort. B.en v/. van Amers foort Gemeentesecretaris le levering zendt een voorstel om de van benzine op te dragen aan de O.B.I.M. alhier. adviseert den haau voor te stellen een tweetal strooken gronas kosteloo in eigendom over te nemen, ten bekoe ve van de verbreeding van üe Burg. Grothestraat(perceelen H.Butselaail en V.P.Stalenhoef rapporteert omtrent de door H.Butge-ll laar, gestelde voorwaarden inzake grondafstand van perceel sectie H.nol. 2215 en 501b, gelegen aan de Burg. Grothestraat deelt mede dat Mej.v.a.Giessen haar werkzaamheden op 1ó Mei 19j59 nog nie heeft hervat en blijkens een telefo nische mededeeling van den haar Ge hande lenden geneesheer de eerste drie maanden ook nog niet kan her vatten verzoeken terugbetaling van een ge deelte van de door hen op 1b Juli 1927 in de gemeentekas gestorte soa ad ƒ.159,50 voor uitbreiding oer wa terleiding in de forenst raatzoo mo gelijk met samengestelde intrest. deelt mede dat de werkverschaffing wegen en bermen 195^ kan worden voortgezet tot 50 Dec.'59« biedt het jaarverslag over 195^ aan uitnoodiging tot het bijwonen van oen vergadering inzake de cultureele zorg voor werkloozen. brengt het College in herinnering, dat nog in de vervanging van de fuiic tie van gemeentegeneesheer te Soes- terberg ingaande 15 ouni a.s. dient te worden voorzien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 373