BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ^esioten wordt den directeur van bemeentewerken te o machtigen de levering op te dragen aan ae h.V. O.b.1. Hv V 13 20. machtigen M. alhier. Aldus wordt besloten. Aangezien aeze zaak in deze vergadering op een ande- t2 cJjl. re Wijze is afgedaan wan dit rapport worden gedepo- neerd zesloten wordt krachtens art.^7 van net ambtenaren- vy reglement den gemeentegeneesheer op te dragen een ge neeskundig onderzoen in te stellen ter beantwoording XX van de vraag of uienstnervatting al dan niet is uit- gesloten en hieromtrent rapport uit te brengen. Op grond van het besluit van den Baad van 24 Juni 19j1 wordt op het verzoek afwijzend beschikt, aange- zien deze aangelegenheid bij bedoeld besluit is afge- /t* /J~y daan. kennisgenomen Kennisgenomen; het verslag zal aan den Baad worden medegedeeld. besloten wordt te berichten, dat de burgemeester het Ooilege op de vergadering zal vertegenwoordigen. gesloten wordt aan den gemeentegeneesneer te boest te vragen, of ikj bereid is, zoolang in deze vacature nog niet is voorzien, aeze functie tijdelijk waar te nemen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 374