Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud A.v.Hornsveld Aieuweweg 71 corresp. konds "Draagt el kanders lasten" (konas tot bestrij ding der ï.B.C. J.B.Cramer v.d.Bo- gaart Jr. te boest N.V.Provinciale Utrechtsche Elec- triciteits-Mijte Utrecht G.li. Assink. J.Ihjnders, eige naar v/h Makelaars bureau "Holland- Indië" Nederlandsche Unie van speeltuinorga- lisaties, Araster- j ara. I. WD Ban en A.Lege- maat te boest. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, ten behoeve van hei konds tot bestrijding der T.3.C. "Draagt elkanders lasten", zulks in de week van 12-17 uuni isiu» De Inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van net verzoek. als be- uer vraagt zijn naam op ae aoeld in artikel 17, lid Drankwet, te plaatsen. zendt een overzicht van de Kleinver bruikerstarieven, zooals deze met in gang van de meteropneming over de maand Maart j.1. van kracht zi0n ge worden deelt mede gedurende de maand kei een inkomen te hebben genoten van 40,= inbegrepen onkosten voor vervoer van en naar Utrecht per motor. vraagt vergunning tot plaatsing van een reclamebord tegen net 1 Meter nooge hek, langs net perceel Plasweg Ó1 De Directeur van Gemeentewerken en ue Inspecteur van Politie nebben geen bezwaar het verzoek in te willigen. iverzoekt aan de speeltuin-vereeniging boestdijk vergunninc te verleenen tot het houden van een collecte door mid del van speldjes op 17 Juni a.s. De Inspecteur van rolitie neel't geen bezwaar vragen medev/erking te verleenen voor bebouwing van perceel sectie G.no. 45, gelegen aan net 1e Heeserlaan- itje, met een dubbel woonnuis en een ruimte tot de zijscneiding van 5 Ideter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 375