Volg num mer 735 736 737 Afzender of voorsteller Datu m Geme ente-üntvanger Soest ./.worst, te Haar lem Directeur van Gemeen tewerken 738 73 740 Minister van Bin- nenlandsche Zaken Den Haag. Voorzitter De Voorzitter. Korte inhoud deelt mede dat aan T.G.van den Ham, gewezen deurwaarderwegens vervol gingswerkzaamheden vóór 1 Mei 1938 verricht nog een bedrag toekomt, het welk op ae helft van de in de maan den Mei en Juni 1938 in totaal ont vangen vervolgingskosten ad ƒ.52,30 ƒ.26,25 zou kunnen worden gesteld en stelt ter vereenvoudiging van de administratie voor dit bedrag van de ontvangsten over 19p8 af te trekken. verzoekt restitutie van het betaalde recht verschuldigd voor het ophalen van asch en vuilnis over het 2e half jaar 1939, aangezien hij op 30 mei 1959 iö afgeeehïgven naar Haarlem, Kleverparkweg 59 rood. biedt aan een aanvrage om bouwver gunning van Burgemeester en Wethou ders van soest en stelt aanvrage te weigeren op het bepaalde in artikel bouwingsvoorschriften voor deze grond van 4 van de be vraagt of net College bereid is de verpleegkosten van de krankzinnige CGalenkamp-ünderstal ad ƒ.169,47 voor rekening der gemeente te nemen. van te ver- adviseert, met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 19, lid 1 het gewijzigde ^elkbesluitr biedenhet vervoeren van melk en taptemelk met hetzelfde vervoermid del of door denzelfaen persoon, ten zij door of namens net College daar voor schriftelijke vergunning is ver leend xieslote ontvang ontvang F.estitu' Sesloter net Co11 gemeente voor aar ïlcius wc voor, in verband met het K.B' tot wijzi- stelt van 11 ...aart 1939, no.645, ging en aanvulling van het Melkbe- sluit, het besluit van B.en V. ad. 2i December 1 935, tot uitvoering van ar tikel 32, lid' 1 van het Melkbesluit, te wijzigen en wei overeenkomstig nel in ontwerp overgelegde besluit. Aldus WO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 377