num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud Directeur van Ge-! meentewerken T.Blom, V/akker en- dijk 57, Eemnes. bestuur oer Ver- eeniging Vrijwil li ge Brandweer te Soest Gedeputeerde Sta ten Inspecteur van de Volksgezondheid Volkshuisvesting te De Bilt. Directeur Gemeen tewerken [bericht naar aanleiding van het schrij iven van Gedeputeerde Staten ad. 2 Kei 1955, 2e afd.nr.924/75_3 betreffen de de wijziging van het uitbreidingsplan (Koninginnelaan) Voorts wordt medegs deeld, dat het zich laat aanzien, dat jhet aanvuilingsplan over o weken aai de bebouwingscommissie man worden tos gezonden. [bericht ontrent een aan J.ulijslager te geven schadevergoeding in verband met de gerezen kwestie betreffende asi we ft aanleg van een weg. verzoekt medewerking te verleenen om te geraken tot een noodzakelijke uit breiding der Brandweercentrale De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd1 Juni 1959, no.140ó. zenden om bericht en raad een schre ven van h.kwakernaak, klein Bngendaah weg 94, alhier, inzake net ontbreken van drinkwater in z-„n perceel. 'geeft in overweging zoo mogelijk veran* jdering te brengen in den toestand, jontstaan door liet bewonen van de wo- ningen Andriessestraat 7 en 1 der ik* jningstichting "Ons Belang" door gezin nen die in aie woningen minder goed op hun plaats zijn en waarschijnlijk aan nevenbewoners aanstoQt geven. deelt mede, dat door G.Hofman, Heide weg 44 te-soest, zonder vergunning in den zijgevel van perceel uraamweg 1 )i en licht kozijn is aangebracht. Geadvi seerd wordt terzake aan Hofman, voor noemd, een aanschrijving te zenden, een en ander weder in den oorsnroaue1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 379