wJf. '\iA( BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gesloten wordt de Gedeputeerde otaten te antwooruen dat het College de verbinding jvoninginnelaan-üieuwer- noem- Vredehof straat meae in verband met de moeilijke oplossing welke gevonden zou moeten worden bg het knoopingspunt notel ïrier riet meest gescnikt blijft achten, hen overziont van de verkeerswegen oinnen de gemeente zal aan het College worden toegezonden, ïenslotte zal aan uen uireoteur van Gemeentewerken eèn bericht woiaen gezonden dat het College het aanvul lingsplan binnen weken na neoeri inwacht, een en an4- der conform ae mondelinge afspraak met Wethouuer Ga- sille 1VK?. Besloten wordt den Haau in Kennis te stellen met de beslissing door het College van B.en genomen op het schreven van en het onderhoud dat neeft plaats gehad met a clijslager bx.,met voorstel dienovereen komstig naar aanleiding van net adres x.jDlom te be sluiten Besloten wordt de stumken terug te zenaen aan den directeur van Gemeentewerken onder mededeeling, dat het advies onvolledig is door net ontbreken van be grooting en verbouwingsplan. het advies kan niet aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd, aangezien de prijsopgave aan een aannemer daarin is opgenomen en is te beschouwen als een ondernandsciie aanoesteding waarvoor een speciale goedkeuring van Gedeputeerde btaten zou zgn vereisent. oen uirecteur zal worden opgedragen in den vervolge het opvragen van prijzen aan aannemers achterwege te laten, en naar zijn eigen Ih2 V t(i inzicht een oegroot: van ^osten op te maz.en. cl. Ibiv, net ontwerp schrijven wordt goedgekeurd. cJ(di. vMa vt Besloten wordt een afscurift van het schrijven te zenden aan het bestuur van "ons nelang" met verzc hieromtrent te willen rapporteeren. 1 Besloten wordt aan C.xiofman een aansenrijving te zen den, conform net advies van aen directeur van Gemeen tewerken van 26 kei 19p9 nr.19/22.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 380